Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • správcem údajů: Tomáš Hejduk, IČ 67476279, se sídlem 517 91, Deštné v Orlických horách 140 (dále jen „Tomáš Hejduk“)
 • osobními údaji: jsou zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, státní občanství, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu (dále jen „osobní údaje“)
 • subjektem údajů: fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, tj. zejména host penzionu Kozí chlívek (dále jen „subjekt údajů“)
 • obecným nařízením: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

II. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Tomáš Hejduk zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro různé účely, a to:

 • Ubytování v penzionu Kozí chlívek:
  Tomáš Hejduk zpracovává osobní údaje za účelem sjednání rezervace s hosty penzionu Kozí chlívek a za účelem plnění povinností stanovených mu právními předpisy, zejména zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a zákonem o místních poplatcích, a zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro rezervaci, jejíž stranou je subjekt údajů a plnění práv a povinností Tomáše Hejduka vyplývající z rezervačních podmínek a právních předpisů.
  Tomáš Hejduk získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy s hosty penzionu Kozí chlívek či již při rezervaci ubytování v penzionu Kozí chlívek.
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu trvání povinností vyplývajících z právních předpisů. Poté budou osobní údaje v potřebném rozsahu archivovány po dobu 6 let, případně po dobu, kterou stanoví platný právní předpis. Poté budou zlikvidovány.
 • Marketingová komunikace
  V případě, že subjekt údajů udělí Tomáši Hejdukovi souhlas s využíváním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení a dalších marketingových sdělení souvisejících se službami nebo podnikem Tomáše Hejduka nebo penzionem Kozí chlívek a speciálních nabídek ve formě newsletteru ze strany Tomáše Hejduka.
  Tomáš Hejduk získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy nebo při rezervaci pobytu.
  Souhlas udělený za účelem marketingové komunikace je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat:

Souhlas, pokud nebyl odvolán, je platný po dobu trvání účelu, ke kterému byl souhlas udělen. Po skončení platnosti souhlasu budou osobní údaje v potřebném rozsahu archivovány po dobu 3 let, případně po dobu, kterou stanoví platný právní předpis. Poté budou zlikvidovány.

III. Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, zejména má právo na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.
 • Subjekt údajů má dále právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, tedy může upozornit správce údajů na to, že zpracovává nepřesné údaje a požádat ho o opravu svých osobních údajů. V takovém případě je povinností správce zabývat se jeho žádostí.
 • Subjekt údajů má dále právo na výmaz, tj. správce je povinen zlikvidovat jeho osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • v případě, že subjekt údajů souhlas odvolá a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • v případě, že subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil.
 • Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování, tj. na to, aby správce osobních údajů omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů může svá práva uplatnit u Tomáše Hejduka:
  • Poštou: Kozí chlívek 220, Deštné v Orlických horách, 517 91
  • E-mailem: info@kozichlivek.cz
  • Osobně na provozovně: penzion Kozí chlívek, č.p. 220, Deštné v Orlických horách, 517 91
  Subjekt údajů má dále právo podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IV. Závěrečná ustanovení

 • Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (např. při uzavírání smlouvy či provádění rezervace ubytování) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Tomáše Hejduka o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace pověřil Tomáš Hejduk zpracovatele společnost CS Technologies s.r.o., IČ 27463249, se sídlem Ak. Heyrovského 1178/6,500 03 Hradec Králové, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
 • Kromě zpracovatele, zaměstnanců Tomáše Hejduka, účetního nebudou osobní údaje Tomášem Hejdukem bez předchozího souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů je dostupné na stránkách: www.kozichlivek.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 22.5. 2018

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo přání, neváhejte nás kontaktovat